Scroll to top
© 2020 - 2021, Websnel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop
1.

Definities en Toepasselijkheid
1.1
In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder:
“Voorwaarde” wordt verstaan onder:
a. WS, WEBSNEL
b. Opdrachtgever, Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie WS een overeen-
komst aangaat, dan wel aan wie WS een aanbieding doet.
c. Overeenkomst, Iedere overeenkomst die tussen WS en opdrachtgever tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst
1.2
De voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
(overig) handelingen en rechtshandelingen van WS en Opdrachtgever.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op eigen bepaling in een Overeenkomst en/of de
Voorwaarden gelden slechts indien zijn schriftelijk worden overeengekomen en hebben
uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.4
uitgesloten, tenzij WS de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.
1.5
Indien WS niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WS in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
2.


Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van WS zijn vrijblijvend, ook hetzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan
aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig echt worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2.2 WS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdracht-
gever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan , een kennelijke vergissing of verschijning bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis-, verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht WS niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.

Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen WS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, WS derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. WS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 WS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap. WS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
3.4 Indien door WS of door WS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werk-
zaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdracht-
gever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.5 WS is gerechtigd de overeenkomst in meerdere fasen uit te voeren en het aldus uitge-
voerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
WS zijn verstrekt, heeft WS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet
eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan WS ter beschikking heeft
gesteld. WS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WS is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.


Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Door
een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van
de uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
4.2 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WS een verzoek tot wijziging van de over-
eenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.
5.

Verzuim en ontbinding
5.1 WS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WS kan worden gevergd.
5.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WS op de Opdracht-
gever onmiddellijk opeisbaar. Indien de nakoming van de verplichtingen door WS zijn
opgeschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.3 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is WS gerechtigd tot ver-
goeding van de schade, inbegrepen de kosten, daaronder direct en indirect ontstaan.
5.4 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na-
komt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WS gerechtigd de over-
eenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.5 In geval van Liquidatie, van (aanvrage van) Surseance van betaling of Faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is
opgeheven, ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere